ទិវាលើកទី១៨ នៃសម្ភព និងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា “សុខភាពមាតានិងទារក”

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៃផ្នែកសម្ភពលើកទី៤ នៅថ្ងៃទី០៨-១០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
December 14, 2017
គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសេវាកម្មពិនិត្យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានប្រគល់ម៉ាស៊ីនធ្វើ តេស្តវីរុស HPV និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនាថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
January 13, 2021

ទិវាលើកទី១៨ នៃសម្ភព និងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា “សុខភាពមាតានិងទារក”

Presentation file for the 18th SCGO’s Symposium on November 22-23, 2019 and all topics are related to Cervical Cancer screening management, prevention and Preterm of Labor, TB and Pregnancy Management, Infertile due to uterine cause, Management of repeat abortion, Repeat abortion, Gestational Diabetes in Women during pregnancy, Trophoblastic disease protocol, Menace d’accouchement Prématuré, Solution on breastfeeding challenge and appendicitis and pregnancy.

Furthermore, you could find detail in the attached agenda and please click below links to download:
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/0-Agenda-conference-22-23-Nov-2019.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/1-Project-progress-Prof.-Koum-Kanal.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/2-SCGO-annual-conference-20191122_NorikoFujita.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/3-Cx-Ca-screening-and-Management-Prof.-Etsuko.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/4-Prevention-and-Preterm-of-Labor-Prof.-Koum-Kanal.pdf

http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/6-TB-and-Pregnacy22.11.2019.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/7-Diagnosis-and-Management-of-infertility-due-to-uterine-factor-Prof.-Aun.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/8-Management-of-Recurrent-Miscarriages-Dr.-Premalatha.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/9-Management-of-repeated-abortion-Dr.-Sokchann.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/10-GDM-Cambodia-Dr-Uday.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/11-Presentation-MÔLE-18e-scgo-symposium.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/11-Protocol-Premature_EDITED.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/12-Proposal-of-guidelines-for-GTD-in-Cambodia-Prof.-Eiko.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/13-Common-Breastfeeding-problem-Prof.-Sotha.pdf
http://scgo-kh.com/wp-content/uploads/2019/11/14-Appendicitis-and-Pregnancy-Prof.-Sivantha.pdf

Comments are closed.