កូវីដ-១៩ – កម្ពុជា ឯកសារ
ឯកសារ កូវីដ-១៩ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល កម្ពុជា ចុចមើល / Click to View
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្តល់សេវាគាំពារមាតានិងទារក ក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជាសកល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចុចមើល / Click to View

ការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

កូវីដ-១៩ – កម្ពុជា ឯកសារ
ឯកសារណែនាំបណ្តោះអាសន្នសី្ពពីការណ៍ថែទាំតាមផ្ទះសម្រាប់អ្នកជំងឺសង្ស័យថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលមានរោគសញ្ញាកម្រិតស្រាល និង ការគ្រប់គ្រងអ្នកប៉ះពាល់មួយអ្នកជំងឺ (Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19)) ចុចមើល / Click to View
ការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត អនាម័យ និងសំណល់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ 19 (Water sanitation hygiene and waste management for COVID-19) ចុចមើល / Click to View
អនុសាសន៍អំពីការធ្វើផែនការគន្លឹះសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនក្នុងបរិបទនៃការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19 (Key planning recommendations for Mass Gatherings) ចុចមើល / Click to View
ការណែនាំឱ្យពាក់ម៉ាសនៅសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលការថែទាំនៅផ្ទះ និង កន្លែងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាព ក្នុងបរិបទការផ្ទុះជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(កូវីដ-19) (Advice on the use of masks in the community) ចុចមើល / Click to View