ជំងឺកូវីដ​១៩ ឯកសារ
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក: ព័ត៌មានជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរ ចុចមើល / Click to View
កាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩: រូបទី១ ចុចមើល / Click to View
កាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩: រូបទី២ ចុចមើល / Click to View
សូមចៀសវាងកន្លែងទាំងបីនេះ ចុចមើល / Click to View
វិធានការការពារអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរពីការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩: រូបទី១ ចុចមើល / Click to View
វិធានការការពារអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរពីការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩: រូបទី២ ចុចមើល / Click to View