ប្រភពជំងឺកូវីដ-១៩-អន្តរជាតិ File
ប្រភពជំងឺកូវីដ-១៩-ដោយ FIGO ចុចមើល / Click to View
ប្រភពជំងឺកូវីដ-១៩-ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ចុចមើល / Click to View
ប្រភពជំងឺកូវីដ-១៩-ដោយ AOFOG ចុចមើល / Click to View
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទ- ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ចុចមើល / Click to View
ជំងឺកូវីដ-១៩- ការពិនិត្យនៃគោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តគ្លីនិកថ្នាក់ជាតិសម្រាប់សំណួរសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារក ចុចមើល / Click to View