2016-2018 សមាជិក
គណៈកម្មារក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកគណៈកម្មារក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ នៃ សមាគមសម្ភព និង រោគស្ត្រីវិទ្យាកម្ពុជា  (SCGO)

សម្រាប់ឆ្នាំ 2015-2018
លោកសាស្ត្រាចារ្យ គុំ កាណាល់
ប្រធានសមាគម
Prof. Koum Kanal
President
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ គ្រុយ  លាងស៊ីម
អនុប្រធានសមាគម
Prof. Kruy Leang Sim
Vice President
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ ទុង រដ្ឋាវី
អនុប្រធានសមាគម
Prof. Tung rathavy
Vice President
លោកសាស្ត្រាចារ្យ សៀង ថារិទ្ធិ
អគ្គលេខាធិការ
Prof. Seang Tharith
General Secretary
លោកសាស្ត្រាចារ្យ កែវ មួយស្រូយ
អនុអគ្គលេខាធិការ
Prof. Keo Muoy Sroy
Vice General Secretary
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត គី ស៊ីវ៉ាន់ថា
អនុអគ្គលេខាធិការ
Dr. Ky Sivantha
Vice General Secretary
លោកសាស្ត្រាចារ្យ គាន់ អូន
ជំនួយការអគ្គលេខាធិការ
Prof. Korn Aun
General Secretary Assistant
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ គាំ ផល្លី
ហេរញ្ញិក
Prof. Koam Phaly
President Finance
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត ឆន ណាណែត
ជំនួយការហេរញ្ញិក
Dr. Chhan Naneth
Assistant Finance
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត យូ ម៉ូលីន
បេឡា
Dr. You Moline
Cashier
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត ថារិទ្ធិ សុខសុវឌ្ឍនា
បេឡា
Dr. Tharith soksowathana
Cashier
លោកសាស្ត្រាចារ្យ សាន់ ច័ន្ទសឿន
ប្រធានគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Sann Chan Soeung
President of Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ កេត លីសុត្ថា
អនុប្រធានគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Keth Lysotha
Vice President of Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យសោម វណ្ណឫទ្ធី
អនុប្រធានគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Som Vanrithy
Vice President of Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ សេង ភីរក្ស
អនុប្រធានគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Séng Phireak
Vice President of Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ យិត ស៊ុនណារ៉ុង
អនុប្រធានគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Yit Sunnarong
Vice President of Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ តន់ ផល្លី
គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Tan Phally
Scientific committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ លៀង ច័ន្ទរិទ្ធ
គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Lieng Chan Rith
Scientific Committee
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ ហ៊ី សូរ្យាភា
គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Hy Soryaphea
Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ ប៉ូជិន សាមុត
គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Prof. Pochin Samuth
Scientific Committee
លោកវេជ្ជបណិ្ឌត គុយ គីណា
គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្ត
Dr. Uy Kyna
Scientific Committee
លោកសាស្ត្រាចារ្យ ប៉ិច សុធី
ប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Prof. Pech Sothy
President Relation Committee
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត ស្រី សូផា
អនុប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Prof. Srey Sopha
Vice President Relation Committee
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត គ្រួច រ៉ាយ៉ូណែត
អនុប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Dr. Krouch Rayounette
Vice President Relation Committee
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត ជូ ពិន
គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Dr. Chou Pinn
Relation Committee
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត អ៊ុក សាផៃ
គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Prof. Uk Saphay
Relation Committee
លោកវេជ្ជបណិ្ឌត ប្រាក់សូម៉ាលី
គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Dr. Prak Somaly
Relation committee
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត សោភាន់ សហជាតិ
គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Dr. Sophean Sahakcheat
Relation Committee
លោកវេជ្ជបណិ្ឌត ថេង សត្យា
គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Dr. Theng Sathya
Relation Committee
លោកស្រីវេជ្ជបណិ្ឌត ពឹង ជុតិម៉ា
គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង
Dr. Ping Chutema
Relation Committee