ទិវាការធ្វើតេស្តរកភាពមិនប្រក្រតីមុនមហារីកមាត់ស្បូនសម្រាប់អ្នកគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សានៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក

ទិវាសន្និបាតលើកទី ២១ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
January 6, 2023
វេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអប់រំសុខភាព “មហារីកមាត់ស្បូន” ដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា នៅថ្ងៃទី០១-០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ
April 3, 2023
Show all

ទិវាការធ្វើតេស្តរកភាពមិនប្រក្រតីមុនមហារីកមាត់ស្បូនសម្រាប់អ្នកគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សានៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក

ការធ្វើតេស្តរកភាពមិនប្រក្រតីមុនមហារីកមាត់ស្បូននៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក។​ ក្រុមគោលដៅសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកភាពមិនប្រក្រតីមុនមហារីកមាត់ស្បូនគឺអ្នកគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាដែលមានអាយុលើសពី ៣០ឆ្នាំ ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ​និងបានបំពេញកម្រងសំណួរតាមការណែនាំរបស់សមាគម។

Comments are closed.