ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៩ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា

សៀវភៅអប់រំសុខភាពមាតា និងទារក
April 6, 2021

ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៩ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា

ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៩ របស់សមាគមសម្ភពនិងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំឡើងនៅ       ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ ចាប់ពីវេលាម៉ោង 7:30ព្រឹក to 5ល្ងាច តាមអនឡាញ (កម្មវីធី cisco webex meetings )​ លើប្រធានបទ “សុខភាពមាតា​និង ទារក“ ក្នុងគោលបំណងជួយផ្នែកសម្ពពនិងរោគស្រ្តីកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីការថែទាំសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារ ដល់សមាជិកទំាងអស់គ្នា។ នេះជាឳកាសដ៏ល្អមួយ សមាគមមានវាគិ្មនពិសេសពីថ្នាក់អន្តរជាតិជាច្រើន​(ជប៉ុន, ថៃ, ឥណ្ឌា និងសឹង្ហបុរី) ។

នេះជាឳកាសដ៏ល្អមួយ ដែលមានអ្នកចូលរួមដែលជាសមាជិក មកទទួលនូវការចែករំលែកពីវាគិ្មនពិសេសពីថ្នាក់អន្តរជាតិ និងវាគ្មិនថា្នក់ជាតិ។ដូច្នេះសូមទាញយក របៀបវារៈ និង បទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនទាំងអស់ នៅតារាងខាងក្រោមដោយគ្រាន់តែចុច link ​ប៉ុណ្ណោះ ។

http://scgo-kh.com/2020/11/18/the-19th-of-scgos-symposium-on-maternal-and-newborn-health-presentation-materials/

Comments are closed.