ការធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវរកមហារីកមាត់ស្បូនលើកទី១ នៅតំបន់ភ្នំពេញសេដ្ឋកិច្ចពិសេស
June 20, 2017
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៃផ្នែកសម្ភពលើកទី៤ នៅថ្ងៃទី០៨-១០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
December 14, 2017
Show all

ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៦ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា

ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៦ របស់សមាគមសម្ភព ត្រូវបានរៀបចំសន្និបាតនេះឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ –១៨ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ លើប្រធានបទ “ការថែទាំសុខភាពស្រ្តី“
ដោយផ្តោតលើ “ការគ្រប់គ្រងជំងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកភ្លោះ ជំងឺនៃសុក និងការំលូតគភ៌ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព” ក្នុងគោលបំណងជួយផ្នែកសម្ពព និងរោគស្រ្តីកម្ពុជា តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗ អំពីការថែទាំសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារ ដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។ ទិវាសន្និបាតបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមសម្ភព និងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា។ នេះជាឧិកាសដ៏ល្អមួយ ដែលមានអ្នកចូលរួមដែលជាសមាជិកដល់ចំនួន ២៦៥ នាក់មកទទួលនូវការចែករំលែកពីវាគិ្មនពិសេស ពីថ្នាក់អន្តរជាតិជាច្រើន និងវាគ្មិនថា្នក់ជាតិដែលសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៏។

Comments are closed.